Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. – podpora škol formou zjednodušeného vykazování

 

Realizujeme:  Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. – podpora škol formou zjednodušeného vykazování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007033 podpořený z Výzvy č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region.

 

Projekt je zaměřen na personální podporu pedagogického sboru školy, na propojení pedagogického sboru a sociálních partnerů při odborném vzdělávání

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

Jazykové vzdělánívání učitelů a žáků SOŠ Čelákovice

Projekt je zaměřen na výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Klíčová aktivita 3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického na základních a středních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.
K tomu přispívá tato aktivita využitím kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání osoby – učitele –  zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

 

Klíčová aktivita 4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém  jazyce formou blended learningu.

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.
K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Výukový systém musí obsahovat možnost studia anglického jazyka v různých úrovních SERRJ.

Projekt bude realizován v termínu od 1.9.2015 do 31.12.2015

 

Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

 

Projekt “Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů”  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 – 7/2015.

 

Více informací o projektu naleznete zde

Získávání dovednosti

 

Naše střední škola je jedním ze šesti partnerů projektu žadatele “Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení” Praha. Svaz strojírenské technologie realizuje tento projekt pro Středočeský kraj.

 

Název projektu: Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť.

Stručný obsah projektu:

Mechatronika je prolínající kombinací několika inženýrských oborů, nejčastěji bývá umístěna mezi strojírenství,
elektroniku a výpočetní techniku.
Obsahem 21měsíčního projektu jsou na základě závěrů z provedeného průzkumu mezi zapojenými školami
aktivity vedoucí ke zvýšení nedostatečné úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků a posléze i
žáků v tomto předmětu a inovace výukových materiálů předmětu. Přínosem pro školy je podpoření zájmu o
studium, prezentace účasti v projektu, větší zájem firem z technické praxe o spolupráci se školou a její
absolventy.
Hlavním výstupem projektu jsou mimo proškolených cílových skupin zpracované kvalitní učební podklady.
Druhým výstupem zásadním při sdílení zkušeností a výstupů projektu je jeho závěrečná konference. Třetím
hlavním výstupem projektu je pravděpodobné udělení osvědčení SST zapojené škole o tom, že budoucí
zaměstnavatel absolventa jej může připustit ke svému komerčnímu zařízení bez obav o jeho poškození.

 

Foto Klíčová aktivita 1 – 18. 6. 2012.pdf (1,6 MB)
Foto Klíčová aktivita 1 – 19.11. 2012.pdf (5,3 MB)
Foto Klíčová aktivita 1 – 29.10.2013.pdf (1,4 MB)

 

Projekt UNIV3

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1.      podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2.      rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3.      modernizovat proces akreditací

4.      podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a

na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

 

Více na www.univ.cz.

 

Projekt UNIV2

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE.

Cílem projektu je vytvořit na naší škole centrum celoživotního  vzdělávání, vytvořit na naší škole podmínky pro další vzdělávání dospělých. Pomocí odborníků zapojených do projektu vytvoříme programy dalšího vzdělávání, které budou zajímavé jak pro účastníky programů, tak i pro společnosti a firmy v regionu, kde si jejich zaměstnanci, nebo zájemci o zaměstnání, mohou doplnit své znalosti v oboru tak, aby mohli lépe plnit své pracovní povinnosti.

Naším cílem je, aby komunikace školy s veřejností nekončila předáním maturitního vysvědčení, nebo předáním výučního listu studentům, ale aby škola mohla nabízet veřejnosti další zajímavé programy pro vzdělávání a poučení.

Věříme, že tento cíl naplníme.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací se dozvíte na https://www.nuov.cz/univ.

 

 

Program LEONARDO da Vinci – projekty mobility 2010/2011

 

Naše škola získala ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy prostředky pro realizaci zahraniční stáže našich nejlepších studentů u našeho zahraničního partnera v Německu.  V rámci třítýdenní stáže měli studenti možnost osvojit si jak odborné znalosti v zahraničním prostředí, tak i zároveň si mohli ověřit svoji adaptibilitu na zaharniční prostředí. Dále získali zkušenosti a poznatky o historii navštívené země, o kulturních hodnotách této země, o životním stylu u našich zahraničních partnerů.

 

Návštěva našich partnerů proběhla ve dvou bězích v průběhu roku 2011.

 

Fotodokumentace z praxe ve výukovém středisku Halle.

Fotodokumentace z praxe u našeho partnera v Magdeburgu.

Program LEONARDO da Vinci – projekty mobility 2008/2009

Projekt ukončen.

 Informace o projektu „Program Leonardo da Vinci – projekty mobility“

 Projekt č. CZ/08/LLP-LdV/IVT/134104 „PRAXE žáků v cizině“

Náš projekt probíhal v letech 2008 – 2009. Níže uvádíme základní informace o průběhu programu a ve fotogalerii školy naleznete fotodokumentaci, která zachycuje zajímavé okamžiky, které naši studenti prožívali v rámci tohoto programu.

 

Nositel projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice s.r.o.

 

Partnerská organizace: Move up gemeinnützige GmbH, Bildungszentrum Waggonbau Ammendorf-Halle,

Julius-Ebeling-Str. 1a, D-06112 Halle

 

Program praxe:

Praxe proběhla ve dvou etapách: od 16/03/2009 v pondělí odjezdem z Prahy do 03/04/2009 v pátek příjezdem do Prahy první etapa – 13 studentl, od 11/10/2009 v neděli odjezdem z Prahy do 31/10/2009 v sobotu příjezdem do Prahy druhá etapa – 12 studentů.

 

Praxe trvala tři pracovní týdny. Pracovní doba byla od 8:00 hod do 15:00 hod.

 

Praxe byla v odborných dílnách partnera a součástí praxe byly exkurze do výrobních podniků v Halle k bližšímu seznámení s moderními technologiemi v oboru.

 

Během praxe si účastníci vyrobili výrobek, který reprezentuje zručnost žáků a současně je jako upomínka na praxi u partnera.

 

Studenti byli při praxi vedeni odborným učitelem partnera a současně byl trvale přítomen doprovod z našeho učiliště pro odbornou a jazykovou pomoc.

 

 

Ubytování:

Účastníci praxe byli ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích v moderní ubytovně. Pokoje jsou vybaveny samostatným sociálním zařízením (sprcha, toaleta, umyvadlo). Pokoje jsou denně uklízeny. Na ubytovně je k dispozici společenská místnost s televizí, fitness – posilovna, místnost s internetem (8 počítačů). V ubytovně jsou automaty s pitím a občerstvením. Ubytování bylo hrazeno z projektu, občerstvení si hradil každý účastník sám.

 

Stravování

 

Stravování bylo zajištěno 3x denně a plně hrazeno z projektu. Snídani a večeři dostali žáci v menze, která sousedí s ubytovnou, oběd dostali v jídelně, která sousedí s pracovištěm učiliště. Ostatní občerstvení, nebo jídlo si museli žáci zakoupit z vlastního kapesného.

 

Doprava na pracoviště

 

Denní dopravu na pracoviště z ubytovny absolvovali žáci a doprovod městským autobusem a tramvají. Zastávka autobusu byla přímo před ubytovnou a zastávka tramvaje byla 100 metrů od učiliště. Žáci obdrželi průkazku pro městskou dopravu, která jim umožnila pohyb městskou dopravou po celém městě Halle. Tato doprava byla hrazena z projektu.

 

Volný čas

 

V rámci projektu byli organizovány o volných víkendech dva výlety pro žáky do okolí města Halle. Jeden výlet historickým úzkokolejným parním vlakem v pohoří Harz. Vlak jezdí až do stanice Brocken Bahnhof, která leží pod nejvyšší horou pohoří Harz. Nádraží Brocken Bahnhof leží v nadmořské výšce 1125 metrů. Druhý výlet byl dle výběru na místě.

 

Fotodokumetace

O průběhu praxe je zveřejněna ve FOTOGALERII školy na našich www stránkách.

 

Závěr

 

Na závěr chce vedení školy poděkovat všem účastníkům výměnné stáže, jak studentům, tak i pedagogickým pracovníkům za vzornou reprezentaci školy. Vzhledem k dobrým zkušenostem bude projekt pokračovat i v roce 2010 a 2011.

FOTODOKUMENTACE

I. etapa

II. etapa