Jednotná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

   

 • pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat pouze 2 přihlášky (POZOR, ZMĚNA FORMULÁŘŮ PŘIHLÁŠEK), jednotná přijímací zkouška se koná u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. První termín 14. dubna 2020, druhý termín 15. dubna 2020.
 • ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů ( na webu školy www.soscelakovice.eu a na úřední desce školy podle registračních čísel). Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče nejpozději do 28. dubna 2020. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně  60%.
 • ( pouze) nepřijatým uchazečům, nebo jejich zákonným zástupcům, odešleme rozhodnutí o nepřijetí poštou a datovou schránkou (přijatí uchazeči tuto informaci zjistí na webu školy, na úřední desce školy).
 • uchazeč, nebo jeho zákonný zástupce, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v příslušné střední škole odevzdáním zápisového lístku a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení ředitelem školy
 • nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v příslušné škole ve stanoveném termínu, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v příslušné škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit pouze jednou.
 • povinnost odevzdat zápisový lístek se nevztahuje na přijaté uchazeče do maturitního nástavbového studia, dálkového, distančního studia a pro zkrácené studium.
 • Přijímací řízení (bez jednotné přijímací zkoušky) pro žáky denního studia se uskuteční od  22. 4. 2020 (první kolo). Přihlášky ke studiu musí být pro 1. kolo přijímacího řízení doručeny do naší školy nejpozději do 2. března 2020.

POZOR !

PŘIHLÁŠKY JE NUTNÉ OSOBNĚ DORUČIT DO PÁTKU 28. ÚNORA 2020, POTOM JSOU JARNÍ PRÁZDNINY. V pondělí 2. března je poslední den pro odeslání přihlášky poštou.

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ

Jednotná přijímací zkouška se koná u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia formou písemného testu z Českého jazyka a Matematiky ve dvou termínech:

1.termín:  14. dubna 2020        +       2. termín:  15. dubna 2020 

Mechanik seřizovač  23-45-L/01

Mechanik seřizovač – Mechatronik 23-45-L/01

Sociální činnost  75-41-M/01

Podnikání  64-41-L/01 (dálková forma)

Studijní obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou):

Forma vzdělávání

75-41-M/01

Sociální činnost

denní

dálková

23-45-L/01

Mechanik seřizovač

denní

dálková

Mechatronik

denní

 

Výše uvedené obory lze studovat v uvedených formách i ve DVOULETÉM ZKRÁCENÉM STUDIU

 • Pro žáky ze základních škol (úspěšně ukončený 9. ročník ZŠ)
 • Zkrácené studium v délce 2 let pro absolventy, kteří získali střední vzdělávání s maturitní zkouškou.
 • Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Bez školních přijímacích zkoušek.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání je požadováno.
 • Podmínkou otevření oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.
 • Pořadí uchazečů o studium se určí na základě výsledků na ZŠ a výsledku JPZ.
 • Podepsání smlouvy o studiu.

Nástavbové obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou):

Forma vzdělávání

Podnikání

64-41-L /51

 

dálková

 

distanční

      
 • Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v délce 3 let denní formy vzdělávání.
 • Absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Bez školních přijímacích zkoušek.
 • Podmínkou otevření oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.
 • Podepsání smlouvy o studiu.

Jednotná přijímací zkouška se nevztahuje na obory vzdělávání s výučním listem.

ŽÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ NA OBORY:

Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01

Nástrojař 23-52-H/01

Obráběč kovů 23-56-H/01

Operátor skladování 66-53-H/01

Truhlář 33-56-H/01

Kadeřník-kadeřnice 69-51 H/01

Učební obory (střední vzdělání s výučním listem):

Forma vzdělávání

33-56-H /01

Truhlář

denní

kombinovaná
zkrácená

23-51-H /01

Strojní mechanik

denní

kombinovaná,
dálková, zkrácená

23-52-H/01

Nástrojař

denní

kombinovaná
dálková,
zkrácená

66-53-H/01

Operátor skladování

denní

zkrácená

69-51-H/01

Kadeřník

denní

zkrácená

23-56-H/01

Obráběč kovů

denní

dálková,
zkrácená

Výše uvedené obory lze studovat v uvedených formách i v JEDNOLETÉM ZKRÁCENÉM STUDIU

 • Pro žáky ze základních škol (9. ročník i z nižších ročníků, pokud splnili povinnou školní docházku)
 • Zkrácené studium v délce 1 roku pro absolventy, kteří získali střední vzdělávání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem.
 • Absolvent získá střední vzdělání s výučním listem.
 • Bez přijímacích zkoušek.
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání je požadováno.
 • Podmínkou otevření oboru vzdělávání je dostatečný počet uchazečů.
 • Pořadí uchazečů o studium se určí na základě výsledků na ZŠ.
 • Podepsání smlouvy o studiu.

Pokud Vám přijímací řízení není jasné, osobně Vám podáme vysvětlení na telefonním čísle:

  603 875 985, 326 998 091; 739 037 425 nebo na e-mailové adrese:  sekretariat@soscelakovice.eu reditelskola@soscelakovice.eu

Těším se na Vaši osobní návštěvu a další spolupráci.

Za Střední odbornou školu Čelákovice s.r.o.

Ing. Ivana Němečková, ředitelka školy.

    

 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR ve znění pozdějších úprav a doplňků vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy Čelákovice s.r.o. pro školní rok 2020/2021 následující kritéria přijímacího řízení:

 1. Průběh přijímacího řízení:
 2. Pro studijní obory ukončené maturitní zkouškou.
  Uchazeč o studium se hodnotí podle výsledků dosažených na základní škole  v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a na základě výsledku z jednotně (centrálně) zadávané písemné zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 3. Pro tříleté učební obory ukončené výučním listem.

Uchazeč o studium se přijímá pouze podle výsledků dosažených na základní škole v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

 1. Kritéria přijímacího řízení maturitních oborů:

Výsledné pořadí jednotlivých uchazečů bude sestaveno podle bodového ohodnocení následujících kritérií:

 1. Na základě dosažených bodů v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
 2. Z jednotně (centrálně) zadávané zkoušky – minimálně 10% úspěšnost u matematiky a minimálně 14% u českého jazyka
 3. Zdravotní způsobilost – bez bodového ohodnocení
 4. Cizinci nekonají jednotně (centrálně) zadávanou zkoušku z českého jazyka a literatury

Školní přijímací zkoušky se nekonají.

Pokud uchazeč nesplní kritérium jednotně (centrálně) zadávané písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky, nelze uchazeče v prvním kole přijímacího řízení přijmout na studijní maturitní obor, ale bude mu nabídnuto studium na podobném tříletém učebním oboru na naší škole.

            Bodové hodnocení za prospěch v 1.pololetí 9. ročníku:

průměr

body

průměr

body

1,0

100

2,1

45

1,1

95

2,2

40

1,2

90

2,3

35

1.3

85

2,4

30

1,4

80

2,5

25

1,5

75

2,6

20

1,6

70

2,7

15

1,7

65

2,8

10

1,8

60

2,9

5

1,9

55

3,0

0

2,0

50

 

 

 

Bodové hodnocení „jednotné přijímací zkoušky“ –  minimálně 10% úspěšnost u matematiky a minimálně 14% u českého jazyka. Dosažení minimálně 7 bodů z českého jazyka a literatury  Dosažení minimálně 5 bodů z matematiky

Český jazyk a litera

Matematika

100%

50bodů

100%

50 bodů

Celkem jednotná přijímací zkouška

         100 bodů                                          

      

    

Princip sestavení pořadí uchazečů podle bodového ohodnocení:
Z kritérií přijímacího řízení bude získán celkový počet bodů dosazením do vztahu:

CP = (ZŠ x 0,4) + (JZ CJL x 0,6) + ( JZ MAT x 0,6)

CP

celkový počet bodů

celkový počet bodů získaný za prospěch na ZŠ

JZ CJL

celkový počet bodů z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury

JZ MAT

celkový počet bodů z jednotné zkoušky z matematiky

Podle celkového počtu bodů dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle dosaženého celkového počtu bodů (výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení). Při rovnosti bodů bude upřednostňován uchazeč s větším počtem bodů, kterých dosáhl při jednotné zkoušce. V případě, že toto kritérium nerozhodne, bude upřednostňován uchazeč s větším počtem bodů z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury.

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců:                                                        Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří ve spolupráci s Centrem (MŠMT) pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo jeho zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 1. Oznámení výsledku přijímacího řízení
  Výsledky přijímacího řízení oznámí ředitel školy nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky Centrem (MŠMT) na webových stránkách školy www.soscelakovice.eu a na úřední desce školy.
 2. Přihláška ke studiu
  Přihláška ke studiu se odevzdává na obecně platném tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  a musí být potvrzena základní školou. Přihlášku je nutné opatřit potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy www.soscelakovice.eu.
 1. Termíny

do 1. března 2020

nejpozději odevzdání přihlášky na střední školu

  

14. duben 2018

jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky – 1. termín

15. duben 2018

jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky – 2. termín

do 28. dubna

Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám

do 2 prac. dnů

výsledek přijímacího řízení oznámí ředitel školy (ode dne oznámení výsledků jednotné přijímací zkoušky Centrem)

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SE VZTAHUJE POUZE NA MATURITNÍ OBORY

V Čelákovicích                                                                           Ing. Ivana Němečková                                     ředitelka školy

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ UCHAZEČE BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
    (§ 60e, § 183 odst. 2 školského zákona)

 

DENNÍ FORMA

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek

řízení

1.

KA13/2020

přijat(a)

11.

TR08/2020

přijat(a)

2.

KA05/2020

přijat(a)

1.

OP03/2020

přijat(a)

3.

KA11/2020

přijat(a)

2.

OP05/2020

přijat(a)

4.

KA12/2020

přijat(a)

3.

OP06/2020

přijat(a)

5.

KA01/2020

přijat(a)

4.

OP01/2020

přijat(a)

6.

KA08/2020

přijat(a)

5.

OP02/2020

přijat(a)

7.

KA07/2020

přijat(a)

6.

OP04/2020

přijat(a)

8.

KA03/2020

přijat(a)

7.

OP07/2020

přijat(a)

9.

KA04/2020

přijat(a)

1.

SM01/2020

přijat(a)

10.

KA06/2020

přijat(a)

2.

SM03/2020

přijat(a)

11.

KA02/2020

přijat(a)

3.

SM04/2020

přijat(a)

1.

TR02/2020

přijat(a)

4.

SM05/2020

přijat(a)

2.

TR04/2020

přijat(a)

5.

SM06/2020

přijat(a)

3.

TR06/2020

přijat(a)

6.

SM02/2020

přijat(a)

4.

TR01/2020

přijat(a)

 

 

 

5.

TR09/2020

přijat(a)

 

 

 

6.

TR03/2020

přijat(a)

 

 

 

7.

TR07/2020

přijat(a)

 

 

 

8.

TR05/2020

přijat(a)

 

 

 

9.

TR10/2020

přijat(a)

 

 

 

10.

TR11/2020

přijat(a)

 

 

 

 

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  (§ 60d odst. 3, školského zákona 561/2004 Sb., vyhláškou č. 353/2016 Sb.)

 

                Denní forma, obor 66-53-H/01 Operátor skladování

 

 

Registrační číslo

Body

 

Registrační číslo

Body

1.

OP03/2020

65

6.

OP04/2020

0

2.

OP05/2020

55

7.

OP07/2020

0

3.

OP06/2020

45

 

 

 

4.

OP01/2020

30

 

 

 

5.

OP02/2020

25

 

 

 

 

               Denní forma, obor  23-51-H/01 Strojní mechanik

 

 

Registrační číslo

Body

 

Registrační číslo

Body

1.

SM01/2020

45

4.

SM05/2020

35

2.

SM03/2020

45

5.

SM06/2020

30

3.

SM04/2020

35

6.

SM02/2020

30

 

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  (§ 60d odst. 3, školského zákona 561/2004 Sb., vyhláškou č. 353/2016 Sb.)

 

                  Denní forma, obor 69-51-H/01 Kadeřník

 

 

Registrační číslo

Body

 

Registrační číslo

Body

1.

KA13/2020

70

10.

KA06/2020

0

2.

KA05/2020

65

11.

KA02/2020

0

3.

KA11/2020

50

12.

KA09/2020

0

4.

KA12/2020

50

 

 

 

5.

KA01/2020

45

 

 

 

6.

KA08/2020

45

 

 

 

7.

KA07/2020

40

 

 

 

8.

KA03/2020

20

 

 

 

9.

KA04/2020

20

 

 

 

 

 

                 Denní forma, obor 33-56-H/01 Truhlář

 

 

Registrační číslo

Body

 

Registrační číslo

Body

1.

TR02/2020

65

7.

TR07/2020

30

2.

TR04/2020

65

8.

TR05/2020

10

3.

TR06/2020

45

9.

TR10/2020

5

4.

TR01/2020

45

10.

TR11/2020

0

5.

TR09/2020

45

11.

TR08/2020

0

6.

TR03/2020

30

 

 

 

 

Datum zveřejnění: 22. 4. 2020

Ing. Ivana Němečková

ředitelka školy  

  

 

 

                                                                                              

 Přihlášky do denní formy vzdělávání je nutné odevzdat řediteli střední školy do 1.března 2020.

Forma studia

Druh studia

Délka studia

Přihláška „.PDF“

Přihláška „.XLS“

Přihláška „.XLSX“

denní

běžné studium nebo                      zkrácené studium

3 nebo 4 1 nebo 2 roky

Prihlaska_SS_2017_denni.pdf (186894)  

denní

Nástavbové studium

2 roky

Prihlaska_SS_2017_nastavba.pdf (148952)  

dálkové

dálkové, nástavbové studium

2 roky

   

Dálkové nebo večerní

Večerní nebo dálkové studium

4 let

Prihlaska_SS_2017_ostatni.pdf (145078)  

Přihlášky jsou napsány jako data programu EXCEL (Microsoft) – tzn v souboru „.xls“, nebo ve formátu „.XLSX“.

Nezapomeňte na tisk zadní strany přihlášky na druhém listu sešitu souboru .

Nebo si vytiskněte přihlášku v souboru “.PDF”.

 
 
 

Přihláška ke studiu dálková

 

Přihláška ke studiu nástavba

 
 

Žádost o splátkový kalendář