Obráběč kovů

Obráběč kovů

23-56-H/01 Obráběč kovů – tříleté denní studium / jednoleté zkrácené studium / tříleté dálkové studium  

Absolvent školního vzdělávacího programu „Obráběč kovů“ disponuje kompetencemi při výrobních, opravárenských a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve všech odvětvích hospodářství, a to u podniků, ve sféře živnostenského podnikání i ve veřejných službách.

Absolvent se uplatní v oblasti kompletního opracování výrobků jako universální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař i se může uplatnit jako obsluha CNC strojů apod. Je schopen zajistit i odborné činnosti v oblasti ošetřování a běžné údržbě obráběcích strojů.

Uplatní se při výkonu povolání „obráběče kovů“ jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související se sestavováním strojů a strojních zařízení, a to jako zaměstnanec i podnikatel.

Nástrojař

Nástrojař

23-52-H/01 Nástrojař – tříleté denní studium / jednoleté zkrácené studium / tříleté dálkové studium  

Absolvent školního vzdělávacího programu „Nástrojář“ je připraven vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky používané ve všech odvětvích hospodářství, a to u podniků, ve sféře živnostenského podnikání i ve veřejných službách. Jedná se např. o řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů, nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů, přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu…..

Absolvent se může uplatnit v povolání nástrojař jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související s výrobou a opravou nástrojů a pomůcek; s ručním a strojním obráběním kovových a nekovových materiálů, části nástrojů a pracovních pomůcek; se sestavováním částí nástrojů a pracovních pomůcek do celků; s opravováním, ošetřováním a údržbou nástrojů a pracovních pomůcek, a to jako zaměstnanec i podnikatel.

Strojní mechanik- zámečník

Strojní mechanik- zámečník

23-51-H/01 Strojní mechanik- zámečník – tříleté denní studium / jednoleté zkrácené studium / tříleté dálkové studium

Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům a plastům. Žáci se naučí ručně nebo strojně zhotovovat součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení a lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole strojů, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Součástí výuky je složení zkoušky ze svařování před komisařem v rozsahu základního kurzu.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Praktické činnosti, Fyzika
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář a montér potrubář. V případě absolvování příslušného kurzu, vykonaní zkoušky a získání příslušného oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti (např. svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku). Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání.

Truhlář

Truhlář

33-56-H/01 Truhlář – tříleté denní studium / jednoleté zkrácené studium

Absolvent školního vzdělávacího programu „Truhlář“ se uplatní při výkonu povolání truhlář zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých provozech i živnostech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost. Získané vzdělání splňuje základ pro další vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání.

Absolvent ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení i stavebně truhlářských výrobků, je schopen provádění oprav a renovací a ovládá i pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech, kontroly a jakosti výrobků. Dále je připraven i na základní činnosti v získaných poznatků, na přesnost výkonu pracovních činností a výkonovou stabilitu ve specifických pracovních podmínkách. Cílem je příprava pracovníka uplatnitelného na trhu práce, včetně trhu práce v rámci EU.

Operátor skladování

Operátor skladování

66-53-H/01Operátor (-ka) skladování – tříleté denní studium / jednoleté zkrácené studium

Absolvent školního vzdělávacího programu „Logistik – operátor (-ka) skladu“ disponuje kompetencemi v oblasti logistiky výrobních a zásobovacích procesů. Absolvent je připravován k samostatné práci na úseku nákupu, příjmu, uskladnění, expedice a výdeje různých druhů materiálu včetně práce s doklady, které souvisejí s předchozím výčtem činností.

Vyřizuje objednávky, reklamace a poptávky zboží. Zná zásady skladování a ošetřování zásob zboží a materiálu. Součástí vzdělání je příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze motorových vysokozdvižných vozíků.

Absolvent je schopný nabyté znalosti uplatnit v logistických řetězcích jako specialista logistiky, skladový operátor, expedient, pracovník nákupu, dopravy a přepravy po zapracování a doplnění znalostí i na úseku řízení logistických procesů.

Kadeřnické služby

Kadeřnické služby

69-51-H/01 Kadeřnické služby  – tříleté denní studium / jednoleté zkrácené studium

Vzdělávací program učebního oboru kadeřník je koncipován jako tříletý a zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kadeřnických služeb na úrovni středního odborného vzdělání. Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníků schopných poskytovat kadeřnické služby (holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace, preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, zhotovení vlásenek a příčesků.) Naučí se dodržovat technologické postupy, používat dostupné kadeřnické materiály a doporučovat zákazníkům vhodnou formu úpravy vlasů. Doporučené formy vlasových úprav odpovídají současným novým technologiím, charakteru zákazníka, estetickým a módním trendům současných úprav vlasů a vlasové kosmetiky. Odborný výcvik navazuje na teoretické vyučování, kde žáci získávají všeobecné i odborné znalosti z oboru. Ty jsou aplikovány a dále rozvíjeny v odborném vyučování.

Z hlediska základních dovedností poskytuje odborný výcvik i rozvíjení schopnosti komunikace se zákazníkem, schopnosti komunikace v kolektivu spolužáků i komunikace se zákazníkem, rozvoje osobnosti v jednání a vystupování. Studium, které je tříleté, je ukončeno závěrečnou zkouškou písemnou, ústní a praktickou. Přijímáni jsou žáci z devátých tříd základní školy, kteří mají tvůrčí a výtvarné schopnosti.

Mechanik seřizovač – mechatronik

Mechanik seřizovač – mechatronik

23-45-L/01 Mechanik seřizovačmechatronik – čtyřleté denní studium / dvouleté zkrácené studium

Studijní obor mechanik seřizovač je určen pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť (strojů s číslicovým řízením a jejich technologických sestav, více profesních buněk, výrobních systémů sestavených z výrobních buněk, transferových linek apod.) vybavených výpočetní technikou, řídicími systémy NC a CNC.

Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik seřizovač, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně obsluhovat, seřizovat popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, zařízení a výrobní linky.

Je schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Může působit ve střední technické funkci provozního charakteru.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.


Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač

23-45-L/01 Mechanik seřizovač – čtyřleté denní studium / čtyřleté dálkové studium / dvouleté zkrácené studium

Studijní obor mechanik seřizovač je určen pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť (strojů s číslicovým řízením a jejich technologických sestav, více profesních buněk, výrobních systémů sestavených z výrobních buněk, transferových linek apod.) vybavených výpočetní technikou, řídicími systémy NC a CNC.

Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik seřizovač, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně obsluhovat, seřizovat popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, zařízení a výrobní linky.

Je schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Může působit ve střední technické funkci provozního charakteru.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

Sociální činnost

Sociální činnost

75-41- M/01 Sociální činnost – čtyřleté denní studium / čtyřleté dálkové studium / dvouleté zkrácené studium

Studijní obor “Sociální činnost” připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociální pomoci dětem a dospělým. Je koncipován tak, aby umožnil absolventům vykonávat administrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb, na sociálních zařízeních a na poskytování sociálních dávek.

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních, pobytových zařízeních a terénních službách (ve státní i soukromé sféře). Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní práci s klienty (zajišťování jejich osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii) s cílem podpořit do nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. Má také vědomosti, které může uplatnit v managementu sociálních služeb.

Absolvent rovněž získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost – “Péče o dítě do tří let věku v denním režimu” dle přílohy č. 2 Zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.